Obchodní podmínky

platné při nákupu v charitativním e-shopu umístěném na webu

www.podpordobro.cz

(dále také jen "e-shop")

provozovaný církevní právnickou osobou:

Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00, Brno

e-mail: dobrovolnictvi@brno.charita.cz

IČ: 44990260, DIČ: CZ44990260

Registrace u Ministerstva kultury ČR pod číslem 8/1-07-708/96 dne 30.10.1996

(dále jen "Prodávající")1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále také "Podmínky") upravují v souladu s ustanovením
§ 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi Prodávajícím a kupujícím, který může vystupovat i jako spotřebitel (dále jen "Kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je Prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.podpordobro.cz(dále jen "webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen "webové rozhraní obchodu").

1.2. Kupující odesláním objednávky zboží potvrzuje, že má zájem o nákup zboží na e-shopu www.podpordobro.cz, a že se seznámil s těmito Podmínkami, že je mu jejich obsah dostatečně znám a že je přijímá, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání závazné objednávky. Podmínky jsou nedílnou součástí uzavírané kupní smlouvy.

1.3. Znění Podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

1.4. Kupujícíje každý člověk, který při nákupu zboží v e-shopu vystupuje mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu povolání,

1.5. Podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

2. NÁKUP V E-SHOP A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Při nákupu zboží v e-shopu není vyžadována předchozí registrace Kupujícího. V e-shopu lze nakupovat pouze bez registrace či zřízení uživatelského účtu.

2.2. Nabídka zboží vystaveného v e-shopu není návrhem na uzavření kupní smlouvy a při nákupu v e-shopu se nepoužije ust. § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Prodávající si vyhrazuje právo nabídku zboží kdykoliv změnit. Za návrh na uzavření kupní smlouvy se považuje až odeslaná objednávka Kupujícího.

2.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.4. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením
a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.5. Pro objednání zboží vytvoří Kupující objednávku následujícím způsobem:

Kupující vloží vybrané zboží do košíku a ve webovém rozhraní e-shopu vyplní objednávkový formulář, který obsahuje zejména informace o objednávaném zboží v košíku a počtech jeho kusů, o Kupujícím (jméno, příjmení, e-mail, telefon a fakturační/doručovací adresa, včetně země),
o způsobu dopravy a o způsobu platby kupní ceny. Při vyplňování objednávkového formuláře může Kupující zvolit doručení na jinou adresu nebo zadat poznámku pro prodejce.

2.6. Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Objednat s povinností platby". Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Před odesláním objednávky je Kupující povinen potvrdit, že se seznámil s těmito Podmínkami. Před odesláním objednávky jsou také Kupujícímu zpřístupněna samostatná pravidla zpracování osobních údajů v souvislosti s jeho nákupem v e-shopu, aby se s nimi mohl řádně
a včas seznámit.

2.7. Kupní smlouva je mezi stranami uzavřena okamžikem doručení e-mailového potvrzení ze strany e-shopu Kupujícímu o přijetí objednávky. E-mailové potvrzení doručené Kupujícímu je považováno za předané vyhotovení kupní smlouvy, přičemž vyhotovení smlouvy je rovněž archivováno u e-shopu.

2.8. Kupní smlouvu je možné změnit pouze na základě výslovné dohody obou smluvních stran. Zjistí-li smluvní strana v odeslané objednávce či v jejím potvrzení jakékoliv chyby či jiné nesrovnalosti, informuje o této skutečnosti druhou smluvní stranu a nesrovnalosti napraví.

2.9. Kupující má možnost objednávku stornovat, pokud zrušovací projev dojde Prodávajícímu před doručením objednávky nebo současně s ní (§ 1737 občanského zákoníku). Všechny objednávky přijaté e-shopem jsou podle výše uvedeného vysvětlení závazné. Pokud chce Kupující objednávku stornovat, oznámí zrušení objednávky bez zbytečného odkladu Prodávajícímu. Při zrušení objednávky uvede jméno, telefon, e-mail a číslo objednávky. V případě, že storno objednávky obdrží Prodávající před odesláním zboží na adresu Kupujícího, bude objednávka bezplatně zrušena. Pokud Prodávající obdrží storno objednávky až po odeslání zboží na adresu Kupujícího, může požadovat náhradu nákladů vynaložených na expedici zboží.

2.10. Pokud e-shop není schopen některý z požadavků objednávky Kupujícího splnit (zejména z důvodu vyčerpání zásob zboží), zašle Kupujícímu e-mail s návrhem na uzavření kupní smlouvy k jinému zboží nebo s pozdějším termínem dodání. Kupní smlouva je v takovém případě uzavřena okamžikem doručení souhlasného potvrzení Kupujícího o přijetí této pozměněné nabídky; souhlasné potvrzení zašle Kupující do e-shopu do deseti (10) dnů od obdržení informace dle věty první. Nastane-li situace předvídaná v první větě tohoto odstavce až po uzavření kupní smlouvy, zašle e-shop Kupujícímu potřebné informace s návrhem na změnu kupní smlouvy (např. změna druhu či typu zboží, změna doby dodání). Změna kupní smlouvy je v takovém případě účinná okamžikem doručení souhlasného potvrzení Kupujícího o přijetí návrhu na změny kupní smlouvy; souhlasné potvrzení zašle Kupující do e-shopu do deseti (10) dnů od obdržení informace dle předchozí věty. Nedoručí-li Kupující do e-shopu souhlasné potvrzení o přijetí návrhu na změnu
v uvedeném termínu nebo nesouhlasí-li Kupující s návrhem na změnu, smlouva se od počátku ruší, a to v části, v jaké se jí navrhovaná změna dotýká. V takovém případě si smluvní strany vrátí plnění, které si na splnění zrušené části smlouvy poskytly. Ostatní ujednání kupní smlouvy nedotčená návrhem na změnu dle tohoto odstavce zůstávají i nadále v platnosti.

2.11. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.12. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), které je Prodávajícím zasláno na adresu elektronické pošty Kupujícího.

3. KUPNÍ CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ UJEDNÁNÍ

3.1. Pro nákup zboží platí kupní ceny uvedené v e-shopu v okamžiku odeslání objednávky ze strany Kupujícího. Kupující bere na vědomí, že e-shop je plátcem DPH.

3.2. Ke kupní ceně zboží uváděné v e-shopu se připočítávají náklady na dodání zboží. Rozpis konečné kupní ceny zboží včetně DPH a nákladů na jeho dodání je Kupujícímu zobrazen před odesláním objednávky a je uveden v potvrzovacím e-mailu a daňovém dokladu zasílaném Kupujícímu.

3.3. Způsob platby kupní ceny zvolí Kupující před odesláním objednávky.

3.4. Kupní cenu zboží je možné uhradit následujícími způsoby:

- Platba bezhotovostním převodem

V případě, že si kupující zvolí platbu bezhotovostním převodem obdrží po odeslání objednávky
e-mailovou zprávu s potvrzením o přijetí objednávky, která bude obsahovat údaje o bankovním spojení, jehož prostřednictvím je kupní cena hrazena, variabilní symbol a informaci o tom, do kdy je kupní cena splatná. Po připsání platby kupní ceny na bankovní účet e-shopu obdrží Kupující
e-mailovou zprávu s potvrzením o přijetí platby, daňovým dokladem a informací o následné expedici zboží.

Platba při osobním odběru nebo dobírkou není z technických důvodů možná.

3.5. Každému Kupujícímu je po uzavření kupní smlouvy a vyřízení objednávky zaslán na jemu uvedenou elektronickou adresu daňový doklad, který slouží Kupujícímu také jako záruční list zboží.

3.6. Závazek Kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího. Nezaplatí-li Kupující kupní cenu zboží dle odst. 3.3 písm. a) tohoto článku, je jeho objednávka automaticky zrušena.

3.7. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby.

4. DODÁNÍ ZBOŽÍ

4.1. Zboží Kupujícímu:

a) Dárkový certifikát, tzn. zboží nemateriálního charakteru zasíláme v elektronické podobě uvedenou elektronickou adresu Kupujícího.

b) Připravíme k osobnímu odběru na recepci Diecézní charity Brno sídlící na adrese třída Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00, Brno. Osobní odběr je možné provést každý všední den, kromě státních svátků, od 8-17 hodin.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 těchto Podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy je Kupující povinen využít Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

5.2.3. Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

Řádně vyplněný a podepsaný Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy zašle Kupující na e-mailovou adresu Prodávajícího dobrovolnictvi@brno.charita.cz, jenž je uvedený také v záhlaví těchto Podmínek. Kupující je oprávněn zaslat vyplněný a podepsaný formulář i poštou nebo jej jinak fyzicky doručit na uvedenou adresu e-shopu (např. spolu s vraceným zbožím). Přijetí formuláře bude potvrzeno Kupujícímu bez zbytečného odkladu e-mailem.

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Kupujícím Prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy Prodávajícímu. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího, a to včetně nákladů na dodání zboží nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne vrácení zboží stejným způsobem, jakým je od Kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou mu tím další náklady. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající mu není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. V případech, kdy má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je Prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží Kupujícím. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5.8. Vrácené zboží je Kupující povinen vrátit e-shopu v bezvadném stavu, v jakém jej obdržel; zboží musí být nepoužité (např. nenošené, neprané), bez vad a ve stejném množství. Kupující odpovídá e-shopu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, přičemž Kupující bere na vědomí, že e-shop je oprávněn své nároky jednostranně započíst oproti nároku Kupujícího na vrácení uhrazené kupní ceny. Ustanovení tohoto článku V. odpovídají oznámení Prodávajícího ve smyslu ust. § 1833 ve spojení s ust. § 1820 odst. 1 písm. f) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD

6.1. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

6.1.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

6.1.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

6.1.3. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

6.1.4. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.2. E-shop poskytuje Kupujícímu na zakoupené zboží záruku v délce 24 měsíců, jejíž běh počíná dnem převzetí zboží. Kupující je oprávněn uplatnit u e-shopu právo z vady, která se u zboží vyskytne v záruční době dle věty první. Projeví-li se vada zboží v době šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Kupující je povinen vytknout e-shopu vadu ihned poté, co ji zjistil.

6.3. Ujednání o délce záruční doby dle odst. 6.3. a 6.4. neplatí, je-li na zboží vyznačena minimální doba trvanlivosti nebo jiná doba, po kterou lze věc použít (jakost), jsou-li takové doby kratší než doby uvedené v odst. 6.3. nebo 6.4. V takovém případě je Kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se na zboží vyskytne pouze v takto vyznačené době. Vytkl-li Kupující Prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou Kupující nemůže vadné zboží užívat.

6.4. V případě prodeje zboží s vadou, která nebrání užívání věci k obvyklému účelu nebo v případě prodeje zboží opotřebeného je e-shop povinen Kupujícího na vadu či druh a míru opotřebení upozornit a takové zboží lze prodat za cenu nižší, než je obvyklá cena bezvadné věci. V takovém případě se záruka poskytovaná ze strany e-shopu nevztahuje na vadu, s níž bylo zboží prodáváno a na kterou byl Kupující upozorněn.

6.5. Práva z vadného plnění dle tohoto článku - reklamaci je Kupující povinen uplatnit u e-shopu prostřednictvím adresy elektronické pošty: dobrovolnictvi@brno.charita.cz nebo doporučeným dopisem prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na kontaktní adrese:

Dobrovolnické centrum, Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno.

6.6. V reklamaci je Kupující povinen uvést své kontaktní údaje (jméno a příjmení/název a IČ, kontaktní adresa, e-mail, telefonní číslo), číslo objednávky, identifikaci zboží, přesný popis reklamované vady a případně fotografie. Kupující zároveň připojí informaci o způsobu doručení reklamovaného zboží k rukám e-shopu, přičemž s tím spojené náklady nese Kupující. Kupující je povinen doložit e-shopu záruční list a reklamované zboží současně s podáním reklamace nebo nejpozději do sedmi (7) dnů ode dne jejího uplatnění.

6.7. V případě jejího uznání bude reklamace primárně vyřizována odstraněním vady, a to např. opravou, úpravou věci, dodáním chybějící věci nebo její části nebo dodáním nové bezvadné věci nebo její části. Nelze-li vadu zboží odstranit způsobem dle předchozí věty, má Kupující dále právo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Teprve v případě, že nelze vyřídit reklamaci způsobem dle předchozích vět, může Kupující od smlouvy odstoupit. Nevytkne-li Kupující u e-shopu vadu zboží včas, pozbývá právo odstoupit od kupní smlouvy.

6.8. E-shop sdělí Kupujícímu nejpozději do deseti (10) dnů ode dne obdržení reklamace, resp. reklamovaného zboží/záručního listu (pokud je Prodávajícímu předáváno později), zda uplatněnou reklamaci uznává nebo ji zamítá jako neoprávněnou.

6.9. V případě uznání reklamace jako oprávněné se e-shop zavazuje vyřídit reklamaci Kupujícího do třiceti (30) dnů ode dne odeslání sdělení dle odst. 6.9 Kupujícímu, a to některým ze způsobů dle odst. 6.7. tohoto článku. O případné nemožnosti dodržet lhůtu dle předchozí věty informuje e-shop bezodkladně Kupujícího a současně sdělí, v jaké lhůtě bude možné reklamaci nejdéle vyřídit.

6.10. V případě oprávněné reklamace zvolí e-shop způsob jejího vyřízení tak, aby byl možný
a účelný s ohledem na charakter vady zboží a jeho stav.

6.11. E-shop upozorňuje, že Kupujícímu práva z vadného plnění nenáleží, pokud Kupující při převzetí věci věděl, že zboží má vadu, nebo pokud Kupující vadu způsobil sám.

6.12. Kupující bere na vědomí, že předmětem reklamace z podstaty věci není a nemůže být zboží nemateriálního charakteru - dárkový certifikát zakoupen v sekci "Podpoř dobro."

6.13. Při uznané reklamaci náklady na zaslání zboží Kupujícím hradí Prodávající. Pokud reklamace není uznána, náklady na zaslání zboží hradí Prodávající.

7. SPOLEČNÁ UJEDNÁNÍ

7.1. Doručování se mezi stranami děje prostřednictvím prostřednictvím dostupných adres elektronické pošty i bez zaručeného elektronického podpisu. 

Adresa pro doručování:

Diecézní charita Brno

Dobrovolnické centrum

třída Kpt. Jaroše 9

602 00 Brno

E-mail: dobrovolnictvi@brno.charita.cz

7.2. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

7.3. Prodávající sděluje, že ve vztahu ke Kupujícímu není vázán kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

7.4. ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ: Smluvní strany se zavazují řešit případné budoucí spory vzniklé z jejich smluvního vztahu nejprve smírnou cestou a v souladu s těmito Podmínkami.

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy dobrovolnictvi@brno.charita.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je dále příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, webová adresa: https://adr.coi.cz/cs, e-mail: adr@coi.cz.

Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00
Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

V případě neúspěchu výše uvedených způsobů smírčích jednání mohou být spory předloženy českým soudům, přičemž budou aplikovány české hmotně a procesně-právní normy,
a to i v případě existence mezinárodního prvku ve smluvním vztahu.

7.5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti
s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

7.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Orgánem státního dozoru je Česká obchodní inspekce, jak je uvedeno v článku 7.4.

7.7. Uzavřením kupní smlouvy na sebe Kupující přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu
ust. § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V případě mimořádných událostí nebo zásahu tzv. vyšší moci (přírodní katastrofa, válečný konflikt, pandemie apod.) či výpadku informačních systémů nenese Prodávající odpovědnost za nefunkčnost webových stránek e-shopu či jeho částí, za vyčerpání zásob zboží či za opožděné dodání zboží Kupujícímu a škodu z toho vzniklou. Prodlení s plněním smlouvy vzniklé na straně Prodávajícího z důvodů dle předchozí věty není důvodem pro odstoupení od smlouvy či jiné ukončení smluvního vztahu, nedohodnou-li
se strany výslovně jinak.

7.8. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webovou stránku a její rozhraní, jakož i veškeré materiály publikované na webových stránkách www.podpordobro.cz podléhají ochraně autorského práva a jiných právních předpisů. Produkty a služby, které jsou
na webových stránkách e-shopu uvedeny, informace o nich a o jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy dotčených osob. Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků. Kupující se zavazuje nevykonávat činnost, která by jemu nebo třetím osobám umožnila neoprávněně zasáhnout či užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní e-shopu. Kupující není oprávněn použít při využívání webového rozhraní e-shopu mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz. Webové rozhraní e-shopu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv třetích osob - zejména ostatních zákazníků e-shopu
a který je v souladu s jeho určením. Prodávající není odpovědný za chyby vzniklé v důsledku zásahu třetích osob do jeho webových stránek nebo v důsledku užití webové stránky třetí osobou v rozporu s jejím určením a účelem.

7.9. Prodávající upozorňuje, že informace na webových stránkách e-shopu jsou zčásti přebírány
i od třetích stran a mohou obsahovat věcné či technické nepřesnosti či typografické chyby a rovněž mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Prodávající je oprávněn kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty či služby v e-shopu a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu. Prodávající nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím informací z jeho zdrojů či vlastních nebo odkazovaných webových stránek, včetně ušlého zisku, vynaložených nákladů aj.

7.10. Pravidla ochrany osobních údajů Kupujících - spotřebitelů jsou popsána v samostatném dokumentu dostupném před odesláním objednávky v e-shopu, a to včetně informací o ukládání cookies.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Smluvní vztah vznikající mezi e-shopem a Kupujícím při uzavření kupní smlouvy jakož i tyto Podmínky se řídí právními předpisy České republiky a zejména pak příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb.,
o ochraně spotřebitele. V případě, že smluvní vztah obsahuje mezinárodní prvek, sjednávají smluvní strany pro veškeré případy užití českého práva hmotného i procesního.

8.2. Tyto Podmínky jsou platné a účinné ode dne jejich uveřejnění na webových stránkách e-shopu www.podpordobro.cz a platí v příslušném znění pro veškeré objednávky učiněné v den jejich zveřejnění či později. Prodávající si vyhrazuje právo jednostranné změny těchto Podmínek. Dnem uveřejnění nových obchodních podmínek se ruší obchodní podmínky předchozí; to však nemá vliv na smlouvy uzavřené před účinností nových obchodních podmínek a z nich plynoucí práva
a povinnosti smluvních stran. Pro účely kupní smlouvy a z ní plynoucích práv a povinností jsou vždy rozhodné obchodní podmínky účinné ke dni uzavření Kupní smlouvy.

8.3. Je-li některé z ustanovení obchodních podmínek neplatné či neúčinné nebo stane-li se jím, nemá to vliv na platnost a účinnost Podmínek a uzavřené smlouvy jako celku a je-li to možné, užije se místo neplatného, popř. neúčinného ustanovení takové ustanovení obchodních podmínek nebo zákona, které je mu svým účelem a smyslem nejbližší.

8.4. Zvláštní ujednání či dohody mezi e-shopem a Kupujícím obsažená ve smlouvě nebo jinak písemně zachycená mají přednost před ustanovením těchto Podmínek.

8.5. Ustanovení Podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva
a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Pokud pro potřeby smluvního vztahu mezi e-shopem a Kupujícím vznikne překlad textu smlouvy a obchodních podmínek do jiného jazyka (např. v rámci anglické verze e-shopu), platí, že v případě sporu o výklad smlouvy či obchodních podmínek je rozhodný výklad smlouvy a obchodních podmínek v českém jazyce.

8.6. Kupní smlouva včetně těchto Podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě,
a to za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím osobám. Na písemnou žádost Kupujícího mu Prodávající smlouvu včetně Podmínek platných v době jejího uzavření na základě svého předchozího uvážení zpřístupní. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto Podmínek, v nichž je proces uzavírání smlouvy jasně a určitě popsán. Znění obchodních podmínek tvoří přílohu uzavírané kupní smlouvy nebo je umístěno v jejím textu v rámci konkrétního odkazu a je tak umožněna jejich archivace i ze strany Kupujícího stejně jako ohledně celé komunikace s Prodávajícím.

8.7. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1.10.2022.